17. Modem/router mi je u bridge modu. Kako da ga koristim?

      Comments Off on 17. Modem/router mi je u bridge modu. Kako da ga koristim?

Potrebno je na računalu napraviti odgovarajuću PPPoE konekciju.

Postupak za Windows XP
Iz Control Panela pokrenuti Network Connections i u meniju Network Tasks izabrati Create a New Connection koji pokreće New Connection Wizard. Na početnom ekranu krenuti dalje sa Next botunom i izabrati Connect to the Internet pa pritisnuti Next botun. Zatim izabrati Set up my connection manually i Next, te Connect using a broadband connection that requires a user name and password i Next botun. U ISP name ukucati ime ISP-a ili nešto što opisuje vezu te pritisnuti Next. Na slijedećem ekranu treba ukucati ime računa (account) koje se dobije od ISP-a i lozinku (dvaput) u polja User name, Password i Confirm password respektivno. Kvačica na Use this account name and password when anyone connects to the Internet from this computer omogućuje korišenje te veze svim korisnicima računala na kojem se veza definira, a kvačica na Make this the default Interent connection čini ovu vezu prioritetnom za spajanje na Internet. Pritiskom na Next dolazi se na zadnji ekran definicije konekcije i zadnju opciju Add a shortcut to the connection to my desktop izborom koje će se kreirati ikona za aktiviranje konekcije. Pritiskom na Finish nova konekcija se kreira, te je ona spremna za uporabu.